Kontrole i Nadzór
Strona główna
Zadania
Wnioski pokontrolne
Wstecz


Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
przeprowadza kontrole gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

  • jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa samorządowego,
  • związków międzygminnych,
  • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  • związków i stowarzyszeń powiatów,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
  • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
   Kontrole są prowadzone na podstawie kryterium zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Natomiast w toku kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na mocy ustawy lub na podstawie zawartych porozumień, uwzględnia się również kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

   Podstawą działalności kontrolnej jest plan, uchwalany corocznie przez Kolegium Izby.
   Izba przeprowadza kontrole z urzędu - w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
   Kontrole mogą być przeprowadzane również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, samorządowych jednostkach organizacyjnych i innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz na podstawie wniosków agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, decyzje o przeprowadzeniu kontroli są podejmowane w wyniku wystąpień organów państwa lub w celu sprawdzenia sygnałów o nieprawidłowościach, kierowanych do izby przez obywateli lub zawartych w środkach masowego przekazu.

   Wydział przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1. kontrole kompleksowe gospodarki finansowej JST przeprowadzane co najmniej raz na cztery lata,
  2. kontrole problemowe obejmujące wybrane zagadnienia gospodarki finansowej,
  3. kontrole doraźne podejmowane w razie potrzeby,
  4. kontrole sprawdzające wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.
   Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany protokół podpisywany przez inspektorów kontroli oraz kierownika i głównego księgowego (skarbnika) kontrolowanej jednostki lub ich zastępców. Na podstawie ustaleń protokołu, Izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu wskazuje się stwierdzone nieprawidłowości, ich źródła i przyczyny, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności. Jednostka ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
   Zastrzeżenia rozpatruje Kolegium Izby. Kontrolowana jednostka jest obowiązana do udzielenia, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.


30 czerwca 2003 r.
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej