Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz
2016 r.

Jeżeli termin przekazania sprawozdania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to uważa się go za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - KPA art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r.

Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
08-10-2016 przekazywania kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
10-10-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (za wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
10-10-2016 przekazywania kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
10-10-2016 przekazania kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
10-10-2016 przekazania kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
10-10-2016 sporządzania i przekazania kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów jst Rb-Z, Rb-N jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, zarządy jednostek samorządu terytorialnego dokument oraz forma elektroniczna
12-10-2016 przekazywania kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Rb-27ZZ zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-10-2016 przekazywania kwartalnych sprawozdań (za I, II, III kwartały) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-10-2016 sporządzania i przekazania sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zoz, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw zarządy nadzorujących jst dokument oraz forma elektroniczna
21-10-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
22-10-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27S, Rb-28S zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-10-2016 przekazania kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-10-2016 sporządzania i przekazania kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów jst Rb-Z, Rb-N zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe forma elektroniczna
28-10-2016 sporządzania i przekazania sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N zarządy nadzorujących jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument wraz z formą elektroniczną lub podpisany dokument elektroniczny
30-10-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27S, Rb-28S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-10-2016 przekazania kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego Rb-NDS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-10-2016 przekazania sprawozdań kwartalnych z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-10-2016 przekazania kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-10-2016 sporządzania i przekazania kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów jst Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny MF - plik bazy danych; GUS - dokument i plik bazy danych
31-10-2016 podania przez zarząd jst do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jst (w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych) informacje o wykonaniu budżetu zarządy jednostek samorządu terytorialnego BIP forma elektroniczna