Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz
2016 r.

Jeżeli termin przekazania sprawozdania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to uważa się go za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - KPA art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r.

Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-06-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (za wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
15-06-2016 przedstawienia wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu wnioski w sprawie absolutorium komisja rewizyjna organy stanowiące jst dokument
21-06-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
30-06-2016 przekazania bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe pisemna i dokument elektroniczny lub tylko podpisany dokument elektroniczny
30-06-2016 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu sprawozdania finansowe jst, sprawozdania z wykonania budżetów organy stanowiące jst dokument
30-06-2016 dokonania wydatków niewygasających wydatki niewygasające
30-06-2016 podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu uchwała w sprawie absolutorium organy stanowiące jst regionalne izby obrachunkowe dokument
30-06-2016 przekazania ostatecznych korekt danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-06-2016 zwiększania środków funduszu sołeckiego wraz z ustaleniem zasad ich zwiększania na poszczególne sołectwa fundusz sołecki Rada gminy regionalne izby obrachunkowe dokument